فارسی English العربیه

مدیر اداره سنجش و پذیرش خبر داد: امروز (پنجشنبه، ۲ دی ماه ۱۳۹۵) از داوطلبان غیرایرانی در جامعه الزهراء آزمون بازپذیری برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ساعت برگزاری این آزمون ساعت ۹ صبح خواهد بود، افزود: پذیرفته شدگان این آزمون به زودی جهت انجام مصاحبه دعوت خواهند شد و کسانی که در مصاحبه موفق شوند، می توانند در  دوره کارشناسی بین الملل ادامه تحصیل بدهند